Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website

 Herzien op 13 februari 2023

Dit beleid is van toepassing op uw gebruik van de www.FreeStyleandroid.com website.  

Uw toegang tot deze website is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden die van tijd tot tijd door ons kunnen worden bijgewerkt.  Als Abbott deze Gebruiksvoorwaarden wijzigt, zullen we gebruikers hiervan op de hoogte stellen door de gewijzigde versie met een bijgewerkte ingangsdatum op deze website te plaatsen.  Door deze website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrijpt en ermee instemt hieraan gebonden te zijn, zoals ze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, evenals aan de voorwaarden van het privacybeleid van uw land waartoe u toegang hebt via de relevante link onderaan deze gebruiksvoorwaarden.  Het privacybeleid van uw land wordt hierbij opgenomen in deze Algemene Voorwaarden. U bent verantwoordelijk voor het periodiek controleren van deze Algemene Voorwaarden op aangebrachte wijzigingen. Uw gebruik van deze website na het plaatsen door ons van eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden, betekent dat u de wijzigingen aanvaardt. Als u het niet eens bent met deze Algemene Voorwaarden (zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd), of als u niet tevreden bent met deze website, is uw enige alternatief om niet meer gebruik te maken van deze website.

Disclaimers

U erkent en gaat ermee akkoord dat:

Hoewel we ernaar streven om op deze website de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot onze producten en diensten en andere informatie over ons bedrijf te verstrekken, garanderen we niet de nauwkeurigheid, effectiviteit en geschiktheid van informatie op deze website. Elke persoon aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en alle risico's die voortvloeien uit het gebruik van deze website. De informatie wordt gepresenteerd "ZOALS DEZE IS" en kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Abbott behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de informatie aan te brengen.

Abbott geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de informatie of inhoud die op deze website wordt geplaatst. Tenzij anders vermeld op deze website, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst Abbott hierbij alle verklaringen en garanties af, expliciet of impliciet, gecreëerd door de wet, contract of anderszins, inclusief, zonder beperking, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel of niet-inbreuk. Abbott is in geen geval aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, speciale (inclusief winstderving) gevolg- of incidentele schade die voortvloeit uit of verband houdt met het bestaan of gebruik van deze website en/of de informatie of inhoud die op deze website is geplaatst, ongeacht of Abbott is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Abbott is niet verantwoordelijk en biedt geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, effectiviteit, tijdigheid en geschiktheid van informatie of inhoud verkregen van derden, inclusief hyperlinks naar of van sites van derden.

Abbott zal zich inspannen om deze website beschikbaar te houden voor gebruik, maar we kunnen dit niet garanderen en nemen geen verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade die optreedt als gevolg van een onderbreking van de toegang tot deze website. Abbott kan de toegang tot deze website onderbreken om onderhoudsredenen of om enige andere reden, naar eigen goeddunken van Abbott.

Uw gebruik

U begrijpt, erkent en gaat akkoord met het volgende:

Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord onze elektronische informatie op deze website of op een van onze servers niet te verstoren of te onderscheppen. U stemt er ook mee in om niet te proberen beveiligingsfuncties van onze website te omzeilen en u te houden aan alle toepasselijke, lokale en internationale wetten, regels en voorschriften.

Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld en vooraf overeengekomen door Abbott, zal er geen vertrouwelijke relatie tot stand worden gebracht in het geval dat een gebruiker van deze website mondelinge, schriftelijke of elektronische communicatie aan Abbott zou doen (zoals feedback, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, enz.). Als een website van Abbott vereist of verzoekt dat dergelijke informatie wordt verstrekt, en dat dergelijke informatie persoonlijk identificeerbare informatie bevat (bijv. naam, adres, telefoonnummer), zal Abbott deze verkrijgen, gebruiken en onderhouden op een manier die consistent is met het privacybeleid van uw land (vind links voor elk land onderaan deze Gebruiksvoorwaarden).   Anders, wordt dergelijke communicatie en alle informatie die daarmee wordt ingediend als niet-vertrouwelijk beschouwd en is Abbott vrij om dergelijke informatie te reproduceren, te publiceren of anderszins te gebruiken voor welke doeleinden dan ook, inclusief, zonder beperking, het onderzoek, de ontwikkeling, de productie, het gebruik of de verkoop van producten waarin dergelijke informatie is opgenomen. De afzender van informatie aan Abbott is volledig verantwoordelijk voor de inhoud ervan, inclusief de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan en de niet-inbreuk op de eigendomsrechten of privacyrechten van een andere persoon.

Intellectuele eigendom

De informatie, documenten en gerelateerde afbeeldingen die op deze website worden gepubliceerd (de "Informatie") zijn het exclusieve eigendom van Abbott, met uitzondering van informatie die wordt verstrekt door externe leveranciers onder contract met Abbott, haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen. Toestemming om de Informatie te gebruiken wordt verleend, op voorwaarde dat: 

(1) de bovenstaande auteursrechtvermelding op alle kopieën verschijnt; 

(2) het gebruik van de Informatie uitsluitend voor informatief en niet-commercieel of persoonlijk gebruik is; 

(3) de Informatie op geen enkele manier wordt gewijzigd; 

(4) er geen afbeeldingen van deze website worden gebruikt die los staan van begeleidende tekst. 

 

Abbott is niet verantwoordelijk voor inhoud die wordt geleverd door externe leveranciers en het is verboden om dergelijk materiaal te verspreiden zonder toestemming van de eigenaar van het auteursrecht daarop. Behalve zoals hierboven toegestaan, wordt er geen licentie of recht, expliciet of impliciet, verleend aan een persoon onder een octrooi, handelsmerk of ander eigendomsrecht van Abbott.

Geen gebruik van een Abbott handelsmerk, handelsnamen en producten op deze website mag worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Abbott, behalve om het product of de diensten van het bedrijf te identificeren.

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd en toegankelijk is op deze site op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, kunt u Abbott hiervan op de hoogte stellen door onze auteursrechtagent schriftelijk het volgende te verstrekken:

 • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het is geschonden;

 • Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt en informatie die redelijkerwijs voldoende is om Abbott in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

 • Een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik inbreuk maakt en niet is toegestaan; en

 • Een verklaring, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

 • De elektronische of fysieke handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of een persoon die bevoegd is om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

Als u een melding van een vermeende inbreuk wilt indienen, neemt u contact op met de aangewezen agent van Abbott op het volgende adres:

Abbott Laboratories

T.a.v.: Trademark Department

Abbott Park Road 100

Afdeling 377 Bldg. AP6A-1

Abbott Park, IL 60064

E-mail: trademarks@abbott.com

Privacy en beveiliging

Abbott doet er alles aan om uw privacy online te beschermen. Wij begrijpen het belang van privacy voor onze klanten en bezoekers van onze website. Ons gebruik van persoonlijk identificeerbare informatie wordt beheerst door het privacybeleid van uw land (vind links voor elk land onderaan deze gebruiksvoorwaarden) en door onze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dat beleid.

Beperking van aansprakelijkheid

Abbott aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de materialen, informatie en meningen die op deze website worden verstrekt, op deze website worden geplaatst of anderszins beschikbaar zijn. Vertrouwen op deze materialen, informatie en meningen is uitsluitend op eigen risico. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst Abbott elke aansprakelijkheid af voor letsel of schade als gevolg van het gebruik van deze website of de inhoud ervan. 

Deze Abbott-website, de inhoud van de site en de producten en diensten die op of beschikbaar zijn via deze website worden aangeboden p een "zoals het is" en "zals beschikbaar" basis, met alle fouten. In geen geval zal Abbott, of haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, verkopers of hun respectieve directeuren, werknemers of agenten (hierna "Abbott-partijen") aansprakelijk zijn voor enige schade van welke aard dan ook, onder welke juridische theorie dan ook, die voortvloeit uit of in verband met uw gebruik van of onvermogen om deze website, de inhoud van de site, diensten die op of via deze website of een gekoppelde site worden aangeboden, te gebruiken,  met inbegrip van eventuele speciale, indirecte, punitieve, incidentele, exemplarische of gevolgschade. Behalve in het geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door hun nalatigheid, wijzen Abbott en de Abbott-partijen hierbij, voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aansprakelijkheid af voor enig verlies of schade die door een persoon kan worden geleden, ongeacht of deze direct, indirect, onmiddellijk of als gevolg daarvan is geleden, en ongeacht of deze voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins die voortvloeit uit,  of in verband met: 

 1. gebruik van of onvermogen om de website te gebruiken;
 2. gebruik van informatie of inhoud op de website;
 3. alle diensten die op of via de website worden aangeboden; 
 4. onderschepping of ongeoorloofde toegang tot persoonlijke informatie die op de website is ingediend, inclusief, maar niet beperkt tot, de volgende categorieën van verlies of schade, ongeacht of Abbott op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijk verlies of schade: 
 • verlies of beschadiging van gegevens

 • winstderving

 • verlies van verwachte besparingen

 • verlies van zakelijke kansen

 • verlies van goodwill

 • reputatieschade

 • bijzondere schade

Algemeen

U gaat ermee akkoord dat deze algemene voorwaarden de volledige overeenkomst tussen ons beschrijven met betrekking tot het onderwerp ervan.  Deze algemene voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Illinois.  Als een bevoegde rechtbank van oordeel is dat een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is, gaat u ermee akkoord dat de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Elk geschil dat voortvloeit uit deze algemene voorwaarden van de website is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de staat Illinois, Verenigde Staten van Amerika.

a. Voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland, Koeweit, Qatar, De Verenigde Arabische Emiraten en het Verenigd Koninkrijk: Het voorgaande Algemene Gedeelte is niet van toepassing. Voor dergelijke gebruikers is het toepasselijke recht van het land waar u woont van toepassing.

b. Voor gebruikers in Australië: Niets in deze algemene sectie sluit de toepassing van de Competition and Consumer Act 2010 uit of beoogt deze uit te sluiten, indien van toepassing.

Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank in strijd met de wet wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk te bereiken voor zover toegestaan door de wet, en de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden zullen volledig van kracht blijven.

Privacybeleid per land

OOSTENRIJK - AT Privacybeleid
BELGIË - BE Privacybeleid
KROATIË - HR Privacybeleid
TSJECHIË - CZ Privacybeleid
DENEMARKEN - DK Privacybeleid
FINLAND - FI Privacybeleid
FRANKRIJK - FR Privacybeleid
DUITSLAND - DE Privacybeleid
GRIEKENLAND - GR Privacybeleid
ITALIË - IT Privacybeleid
LUXEMBURG - LU Privacybeleid
NEDERLAND - NL Privacybeleid
NOORWEGEN - NO Privacybeleid
POLEN - PL Privacybeleid
PORTUGAL - PT Privacybeleid
SLOVENIË - SI Privacybeleid
SPANJE - ES Privacybeleid
ZWEDEN - SE Privacybeleid
ZWITSERLAND - CH Privacybeleid
VERENIGD KONINKRIJK - GB Privacybeleid
ISRAËL - IL Privacybeleid
KOEWEIT - KW Privacybeleid KW-AR
QATAR - QA Privacybeleid  QA-AR
SAOEDI-ARABIË - SA Privacybeleid
VAE - AE Privacybeleid  AE-AR
CANADA - CA Privacybeleid
AUSTRALIË - AU Privacybeleid
NIEUW-ZEELAND - NZ Privacybeleid
TAIWAN - TW Privacybeleid
VERENIGDE STATEN - US Privacybeleid

ADC-71347 V1.0 02-23